Algemene voorwaarden van Verkoop en diensten

Toepasbaarheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van goederen en dienstverlening door iClean.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Geen verklaring van afstand, wijziging of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden is bindend voor iClean, tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van iClean.

 

Offertes en contractvorming

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle offertes van iClean vrijblijvend en te beschouwen als een uitnodiging aan de koper tot het plaatsen van een bestelling. Een overeenkomst tussen iClean en koper komt tot stand als en alleen als iClean een bestelling schriftelijk bevestigt ("Orderbevestiging").

2.2 Toezeggingen, toezeggingen of verklaringen door werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten van iClean zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van iClean.

 

Leveringsomvang

3.1 iClean levert uitsluitend de goederen en/of verricht de diensten die uitdrukkelijk in de Opdrachtbevestiging zijn vermeld. Tenzij anders is overeengekomen, zijn zaken als reserveonderdelen, gereedschappen en kabels uitgesloten.

3.2 Aanvullende goederen of diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling of die door de koper zijn aangevraagd, kunnen afzonderlijk door iClean in rekening worden gebracht als aanvulling op de contractprijs (“Prijs”).

3.3 Alle specificaties van of weergaven met betrekking tot capaciteit, gewichten, output en andere gegevens ("Specificaties") vermeld in een offerte, Orderbevestiging, technisch document, catalogus, iClean's website en dergelijke, zijn indicaties en gelden slechts bij benadering.

3.4 iClean kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, kleine wijzigingen aanbrengen in enige Specificatie, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen wezenlijke invloed hebben op de mechanische prestaties van door iClean geleverde goederen.

3.5 In het geval dat iClean verantwoordelijk is voor de installatie en/of inbedrijfstelling van apparatuur, zal het alleen die taken uitvoeren die uitdrukkelijk worden vermeld in paragraaf 11, Installatie en inbedrijfstelling hieronder.

 

Levering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden leveringstermijnen bij benadering en zijn geen fatale termijnen.

4.2 Levering geschiedt Ex Works Venray conform Incoterms 2010. Het risico gaat op koper over bij levering.

4.3 iClean behoudt zich het recht voor om in gedeelten en vanaf meerdere locaties, waaronder verschillende landen, te leveren.

4.4 De overeengekomen levertijd gaat pas in na ontvangst door iClean van alle noodzakelijke technische gegevens en formaliteiten alsmede overige voor de uitvoering benodigde gegevens, inclusief ontvangst van een eventuele aanbetaling.

4.5 Indien koper de door iClean aangeboden levering niet in ontvangst neemt, zal iClean de goederen opslaan voor rekening en risico van koper en worden de goederen geacht te zijn afgeleverd.

4.6 Indien van toepassing zal iClean de goederen naar eigen goeddunken verpakken, mits deze verpakking bestand is tegen transport en beschadiging van de goederen tijdens transport voorkomt.

4.7 Indien iClean diensten moet verlenen, zullen partijen een datum en/of tijdschema voor de levering van dergelijke diensten overeenkomen. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over een dergelijke datum en/of planning, zal iClean redelijkerwijs alle noodzakelijke bijzonderheden bepalen.

 

Prijzen en betaling

5.1 Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op geldende wisselkoersen, tarieven en fabricagekosten. Tenzij anders vermeld in de offerte, kunnen opgegeven prijzen door iClean met of zonder kennisgeving worden gewijzigd totdat de koper deze accepteert. Prijzen zijn onder voorbehoud van correctie voor fouten.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen gebaseerd op levering Ex Works Venray (Incoterms 2010) in EUR; exclusief verpakking, btw, andere belastingen, verzekeringen en heffingen. Bij twijfel wordt de in de Orderbevestiging vermelde prijs geacht te zijn overeengekomen.

5.3 Betalingen uit hoofde van de overeenkomst, exclusief vooruitbetalingen, dienen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum door iClean te zijn ontvangen in de overeengekomen valuta, zonder korting of verrekening. Of anders schriftelijk overeengekomen. Betaling van een factuur voor vooruitbetaling dient binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder korting of verrekening.

5.4 Bij niet-tijdige betaling is koper in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Bij te late betaling wordt rente in rekening gebracht tegen een tarief van 8 (acht) procentpunten boven de rente van de ECB die van kracht is op de vervaldatum van de betaling. Een vertraging in een betaling van meer dan 6 (zes) weken kan door iClean worden behandeld als wezenlijke contractbreuk door de koper volgens paragraaf 16, Beëindiging.

5.5 iClean is gerechtigd passende zekerheden te vragen voor openstaande betaling onder het contract. Het niet voldoen door de koper aan het verzoek zonder onnodige vertraging, uiterlijk binnen 4 (vier) weken, vormt een wezenlijke contractbreuk door de koper overeenkomstig paragraaf 16, Beëindiging.

Titel

6.1 Voor zover de wet dit toelaat, behoudt iClean zich het eigendom voor van alle geleverde en/of te leveren zaken, totdat koper de Prijs volledig heeft betaald. Koper is, indien van toepassing, verplicht om samen te werken met en iClean te ondersteunen bij het vestigen van de eventueel benodigde beveiligingsrechten.

 

Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid

7.1 Koper zal alle van iClean ontvangen documenten, informatie en Specificaties vertrouwelijk behandelen.

7.2 Alle intellectuele eigendom van door iClean geleverde goederen of diensten blijft bij iClean of haar onderaannemers en/of leveranciers. Elke toekenning of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht, indien overeengekomen, zal het onderwerp zijn van een afzonderlijke licentie voor intellectueel eigendom.

7.3 iClean garandeert dat het ontwerp van de krachtens de overeenkomst geleverde zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Een bepaald gebruik of toepassing van de goederen wordt niet gegarandeerd. Indien dergelijke inbreuk echter wordt bewezen, kan iClean naar eigen goeddunken inbreukmakende goederen vervangen of wijzigen of, indien dit niet mogelijk is, inbreukmakende goederen terugnemen en de Prijs dienovereenkomstig verlagen. Er is geen verdere aansprakelijkheid van toepassing.

 

Garantie

8.1 Als gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na levering een materiaalfout in ontwerp, materiaal of afwerking aan het licht komt die aantoonbaar aanwezig is op de datum van levering (“Defect”), zal iClean zonder onnodige vertraging en naar eigen goeddunken , vervangen of anderszins herstellen van een dergelijk Defect.

8.2 Voor goederen die niet door iClean zijn vervaardigd, is iClean slechts aansprakelijk voor Gebreken voor zover de fabrikant van die goederen voor gebreken jegens iClean aansprakelijk is. Koper zal de goederen zo spoedig mogelijk na levering inspecteren en iClean onmiddellijk op de hoogte stellen van elk duidelijk Gebrek. Verborgen gebreken dienen na ontdekking onverwijld aan iClean te worden gemeld. Het niet uitvoeren van een dergelijke inspectie of het geven van een dergelijke kennisgeving, ontheft iClean van elke verplichting om een dergelijk duidelijk of verborgen defect te verhelpen.

8.3 De aansprakelijkheid van iClean voor Gebreken is onderworpen aan de juiste installatie, bediening en onderhoud van goederen door koper in overeenstemming met de door iClean verstrekte installatie-instructies en gebruiksaanwijzingen. iClean is niet aansprakelijk voor normale slijtage.

8.4 iClean aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig Defect (a) in goederen gerepareerd door koper of een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iClean; of in door de koper onderhouden goederen met vervangende onderdelen die niet rechtstreeks bij iClean zijn aangeschaft; of (c) veroorzaakt door koper of derden.

8.5 Tenzij iClean besluit dat het vermeende Defect ter plekke zal worden onderzocht en/of hersteld, zal de koper alle goederen waarvan wordt beweerd dat ze defect zijn, franco en verzekerd retourneren aan iClean. Er mogen geen goederen worden geretourneerd, tenzij iClean hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien iClean in geval van onderzoek ter plaatse haar aansprakelijkheid voor een vermeend Gebrek afwijst, mag iClean koper alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit het onderzoek, inclusief maar niet beperkt tot reis-, transport- en verblijfskosten.

8.6 Tenzij anders overeengekomen, zal het herstel van Gebreken door iClean buiten de normale kantooruren afzonderlijk aan de koper worden gefactureerd tegen de standaardtarieven van iClean en als aanvulling op de Prijs.

8.7 Als het blijven functioneren van gevonden of vermeende defecte goederen schade zou kunnen veroorzaken aan een installatie of apparatuur, kan iClean de onmiddellijke, ordelijke stopzetting van dergelijke goederen gelasten. iClean is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van een dergelijke bestelling.

8.8 Het herstel van enig Defect door iClean breidt de oorspronkelijke garantieperiode op de goederen niet uit, en de aansprakelijkheid van iClean voor elk vervangend onderdeel vervalt op dezelfde datum als de oorspronkelijke garantieperiode.

8.9 De aansprakelijkheid van iClean voor Gebreken strekt zich alleen uit tot de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen aan een derde partij.

8.10 Tenzij uitdrukkelijk anders gegarandeerd, is iClean niet aansprakelijk voor enige Garantie van verkoopbaarheid van de goederen of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Betrouwbaarheid

9.1 De aansprakelijkheid zoals bepaald in paragraaf 8, Garantie, is de enige aansprakelijkheid van iClean voor Gebreken. Het vervangt elke aansprakelijkheid voor defecten of non-conformiteit of enige andere verbintenis die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving. Uit handelsgebruiken, of uit partijenpraktijk. In het bijzonder is iClean niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade aan een product, grondstof, nutsvoorzieningen of grondstoffen, inkomstenderving, winstderving, productieverlies (inclusief downtime of vertragingen), verlies van zaken, verlies van contracten, contractuele aansprakelijkheid of gefixeerde schadevergoeding te betalen door de koper aan een derde partij of ander financieel verlies, alle kosten of verliezen in verband met resulterende zakelijke veranderingen (inclusief terugroepingskosten voor producten van de koper), schade aan apparatuur of werken die niet door iClean zijn geleverd of aan enig ander handelen, nalaten of falen van iClean.

9.2 De in lid 9.1 hiervoor genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van iClean.

9.3 Koper zal iClean schadeloos stellen voor, en iClean vrijwaren tegen, het financiële resultaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten, juridische kosten en/of toekenning van schadevergoeding, van enige claim of juridische actie die door een derde partij is ingesteld en rechtstreeks of indirect door gebruik, opslag of verwijdering van goederen en/of uitvoering van door iClean geleverde diensten.

 

Contractwijziging en vertraging

10.1 Alle wijzigingsopdrachten worden schriftelijk overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van beide partijen. iClean is niet verplicht om wijzigingsverzoeken van de koper te accepteren. Betaling voor elke wijzigingsopdracht zal werken
  worden gemaakt binnen 30 (dertig) dagen na aanvang van dergelijke werkzaamheden. Indien geen meerprijs wordt overeengekomen, gelden de catalogusprijzen van iClean en de standaardtarieven van iClean.

10.2 Indien iClean vertraging oploopt en/of extra kosten maakt als gevolg van welke omstandigheid dan ook, waaronder maar niet beperkt tot die genoemd in a. naar f. hieronder, heeft iClean recht op (a) een passende verlenging van de tijd en (b) een passende aanvulling op de Prijs. Een dergelijke verhoging van de Prijs omvat alle extra gerelateerde kosten die iClean maakt plus een overeengekomen marge. Indien geen marge is overeengekomen geldt een marktconforme marge.

A. Vertraging, gebrek, onjuistheid en/of onvolledigheid in door of namens koper aan iClean verstrekte gegevens en/of materialen of diensten;

B. Instructies van koper, anders dan wegens wanprestatie van iClean; C. Overmacht volgens paragraaf 14, Overmacht;

D. omstandigheden op de site die redelijkerwijs niet door iClean konden worden voorzien op basis van de gegevens die vóór de datum van de Orderbevestiging aan iClean ter beschikking werden gesteld;

e. Wetswijzigingen;

F. Niet-nakoming door koper van een van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract, inclusief vertraagde betaling volgens paragraaf 5, Prijzen en betaling.

10.3 iClean zal de koper onverwijld in kennis stellen van elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot een claim.

 

Installatie en inbedrijfstelling

11.1 Deze paragraaf is aanvullend van toepassing indien iClean verantwoordelijk is voor de volledige installatie of voor montage of inbedrijfstelling.

11.2 iClean zal alle installatiewerkzaamheden ("Werken") uitvoeren in overeenstemming met het schema, de procedures en protocollen die zijn vastgelegd in de Opdrachtbevestiging of, bij gebreke daarvan, in overeenstemming met goede technische praktijken.

11.3 Koper zal toegang tot de site verlenen op de in de Orderbevestiging vermelde datum of, indien geen datum is vermeld, op een redelijke datum. Koper zorgt ervoor dat het iClean-personeel de Werkzaamheden op opeenvolgende werkdagen ongestoord kan uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen.

11.4 Koper stelt iClean ter plaatse kosteloos en op gepaste tijden ter beschikking:

Alle hulp, materieel, materialen, steigers, verlichting, elektriciteit, water, brandstof, oliën, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen en alle andere noodzakelijke en/of gebruikelijke zaken in tenminste goede kwaliteit waaronder een redelijke berging tenminste droog, deugdelijk vergrendeld en verlicht;

Geschikte voorzieningen voor iClean-medewerkers, waaronder eet-, medische-, was- en toiletvoorzieningen en al het andere dat nodig is voor adequate en veilige werkomstandigheden tijdens een tienurige werkdag, inclusief lokaal vervoer, en een vijfdaagse werkweek;

Dergelijke andere items, en/of op andere momenten, die iClean redelijkerwijs nodig heeft.

11.5 Indien overwerk en/of ploegendienst noodzakelijk is, zal dit, tenzij anders is overeengekomen, afzonderlijk aan koper worden gefactureerd tegen de standaardtarieven van iClean en als aanvulling op de Prijs. Indien, voorafgaand aan de installatie, civieltechnische of andere werken moeten worden uitgevoerd door de koper en als dergelijke werkzaamheden vertraging oplopen, zal de installatie pas beginnen nadat deze werkzaamheden naar tevredenheid zijn voltooid en zullen passende aanpassingen aan de prijs en schema's worden aangebracht in overeenstemming met paragraaf 10, Contractwijziging en vertraging.

11.6 In het geval iClean alleen verantwoordelijk is voor toezicht, behoudt iClean zich het recht voor om de kwalificatie van door koper ter beschikking gesteld personeel te beoordelen en, indien nodig, iClean-personeel in te zetten op kosten van koper.

11.7 Alle door iClean uitgevoerde werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling of op verzoek van de koper, maar die niet uitdrukkelijk in de reikwijdte vallen volgens paragraaf 3, Leveringsomvang, worden beschouwd als een wijziging onder de bepalingen van paragraaf 10, Wijziging van contract en Vertraging.

 

Aanvaarding

12.1 Zodra de Werken zijn voltooid, wordt de test op voltooiing ("Tests") zoals gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging uitgevoerd. Als dergelijke tests niet zijn gespecificeerd, zal iClean naar eigen goeddunken geschikte tests bepalen.

12.2 Indien tijdens de Test discrepanties met de Specificaties worden ontdekt die geen materieel effect hebben op het functioneren van de geleverde goederen voor hun beoogde doel (“Non Materiële Discrepanties”), zullen dergelijke discrepanties worden verholpen tijdens de garantieperiode en vormen geen reden om overname weigeren of uitstellen.

12.3 Zodra de Tests naar tevredenheid zijn voltooid, zal de koper onmiddellijk een ondertekend overnamecertificaat afgeven, indien van toepassing een lijst bijvoegen van alle niet-materiële afwijkingen voor correctie gedurende een passende periode van tijd. Als de koper een dergelijk certificaat niet afgeeft, wordt het geacht te zijn afgegeven op de datum van bevredigende voltooiing van de test.

12.4 Indien koper de geleverde zaken in economisch of commercieel gebruik in gebruik neemt, geldt deze ingebruikname als acceptatie en overname van de geleverde zaken en/of diensten.

 

Verzekering

13.1 Waar iClean installatie- of inbedrijfstellingsdiensten levert, zal de koper een all-riskverzekering van een aannemer afsluiten om alle activiteiten van iClean op locatie te dekken. Op deze polis wordt iClean als medeverzekerde vermeld, maar staat de verzekeraar geen verhaal op iClean toe. Voorafgaand aan de aanvang van dergelijke diensten zal de koper iClean voorzien van een kopie van deze polis en bewijs dat deze actueel is.

 

Overmacht

14.1 iClean wordt niet geacht in gebreke te zijn met het nakomen van verplichtingen uit hoofde van het contract indien verhinderd of vertraagd door een oorzaak die redelijkerwijs buiten haar macht ligt, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, vijandelijkheden, revolutie, terroristische aanslagen, binnenlandse onlusten, staking, uitsluiting, epidemie, ongeval, brand, wind, overstroming, aardbeving, embargo's, uitgebreide militaire mobilisaties, vertragingen bij douaneafhandeling, export- of importbeperkingen, onvermogen om materialen te verkrijgen van externe leveranciers of andere overmacht of overheid ("Overmacht").

14.2 Indien een overmachtsituatie vertraging of overname vertraagt, wordt de leveringsdatum of overnamedatum met een passende periode verlengd.

14.3 Indien een overmacht de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van het contract voor een periode van 6 (zes) maanden of langer verhindert, kunnen beide partijen het contract beëindigen. Met betrekking tot eventuele gevolgen van een dergelijke beëindiging is paragraaf 16, Beëindiging, van toepassing.

 

Wijzigingen in de wet

15.1 Als een wijziging in een wet of regelgeving die kracht van wet heeft, inclusief een wijziging in de interpretatie of toepassing van een dergelijke wet of regelgeving, een wijziging van de reikwijdte van iClean vereist, dan is een dergelijke wijziging onderworpen aan de bepalingen van paragraaf 10, Wijziging van contract en vertraging.

 

Beëindiging

16.1 iClean kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat enige ingebrekestelling of andere rechtshandeling is vereist, indien:

Koper verzuimt een of meer van zijn materiële verplichtingen uit hoofde van het contract of voortvloeiend uit de wet na te komen; b) Koper neemt enige stap die leidt tot of een intentie impliceert om failliet te gaan; c) Koper wordt failliet verklaard of de door de wet gestelde voorwaarden voor faillissement zijn vervuld; of d) De zeggenschap over het bedrijf van de koper wordt fundamenteel gewijzigd.
 
16.2 iClean heeft recht op onmiddellijke betaling van alle op de datum van beëindiging openstaande bedragen. iClean moet gespaarde uitgaven geaccrediteerd krijgen. Verder kan iClean aanspraak maken op volledige vergoeding van extra kosten die voortvloeien uit of verband houden met de beëindiging.

16.3 Alle rechten en plichten uit hoofde van het contract die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van het contract te blijven bestaan, blijven ook na beëindiging krachtens deze paragraaf van kracht.

 

Scheidbaarheidsclausule, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van het contract ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De partijen zullen een dergelijke ongeldige bepaling onmiddellijk vervangen door een nieuwe, geldige bepaling die de bedoeling van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

17.2 Op de overeenkomst en alle vragen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid of uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

17.3 Plaats van jurisdictie is de zetel van iClean.


januari 2022