Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.icleandogwash.com en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Met dit privacybeleid willen we de rigoureuze inspanningen die we leveren om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website te waarborgen, verduidelijken, evenals de manier waarop we de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruiken.

1. Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt wanneer u www.icleandogwash.com bezoekt. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast worden bij een bezoek aan www.icleandogwash.com ook automatisch andere gegevens voor ons beschikbaar, zoals uw IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit u op onze website bent gekomen of over de internetbrowser die u gebruikt (technische informatie).

2. Gebruik van persoonsgegevens.

Bent u een (potentiële) klant, dan zullen wij de persoonsgegevens die u ons tijdens een bezoek aan www.icleandogwash.com verstrekt alleen voor specifieke doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit alles gebeurt binnen de reikwijdte van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om uw bezoek aan www.icleandogwash.com zo aangenaam mogelijk te maken. Wij gebruiken uw gegevens na het verkrijgen van uw toestemming. U kunt uw toestemming geven als u zich registreert op onze website, telefonisch of per e-mail een overeenkomst met ons wilt aangaan of als u ons op een andere manier informatie wilt toesturen, waarvoor u uw gegevens aan ons verstrekt.

Gegevens zoals naam, adres of e-mailadres hebben wij nodig voor het sluiten en afhandelen van overeenkomsten en voor andere diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten. Dit verschilt van geval tot geval. Dit geldt ook voor de door u gewenste betaalmiddelen.

Om problemen bij de betaling te voorkomen en ter bescherming tegen kredietfraude voeren wij veiligheids- en kredietwaardigheidscontroles uit. We gebruiken uw gegevens ook voor het beheer van ons klantenbestand om de daarin opgeslagen gegevens zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, en voor klantonderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden.

Technische informatie die nodig is om www.icleandogwash.com op uw computer weer te geven, wordt anoniem opgeslagen en door ons gebruikt voor statistische analyses en om onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bovendien gebruiken we deze informatie anoniem, dus niet op een manier die betrekking heeft op u persoonlijk, om ons aanbod voortdurend te verbeteren en beter af te stemmen op uw wensen.

Daarnaast bewaren en gebruiken wij (indien nodig) persoonsgegevens en technische informatie om misbruik of andere illegale activiteiten op onze website te voorkomen en waar nodig strafrechtelijk te vervolgen bij een inbreuk op onze IT-systemen.

Ten slotte zullen we uw gegevens blijven opslaan en gebruiken voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn. Deze verplichting kan ontstaan op grond van overheids- of gerechtelijke voorschriften, en ook om onze rechten en vorderingen te beschermen, en als dit vereist is in verband met gerechtelijke procedures.

3. Openbaarmaking aan derden.

Voor het bewaren van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken, maken wij gebruik van een externe serverruimte. Hiervoor worden uw persoonsgegevens verstrekt aan onze serverruimte aanbieder. Aangezien wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing service, worden uw persoonsgegevens ook doorgestuurd naar de aanbieder van deze service.

4. Directe marketing.

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u een aanbieding te doen voor hetzelfde waar van toepassing. Wanneer we uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, hebben we een legitiem belang, namelijk om onze producten en diensten op de markt te brengen. Elke keer dat wij u een reclamemail sturen, kunt u ons altijd laten weten dat u deze niet wenst te ontvangen. Zie daarvoor de afmeldlink onderaan elke mail.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens.

Indien u een offerte bij ons opvraagt maar u bent geen klant bij ons geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook als wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien u klant bij ons wordt of wij klant bij u worden, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar na afronding van onze laatste transactie of langer indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar na afloop van het boekjaar waarin de contracten met u volledig zijn uitgevoerd. Na het verstrijken van deze termijn zullen wij uw persoonsgegevens wissen.

6. Uw rechten.

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw eigen persoonsgegevens. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens of om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ons ook uw bezwaren tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens kenbaar maken of een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Tot slot kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens van een andere partij te verkrijgen of aan een andere partij over te dragen.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

iClean International B.V.
Keizersveld 58
5803 AN Venray
Nederland
E-mail: [email protected]

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.